تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

علیرضا مهاجرشجاعی
روز تولد : 2 آذر

یاسمین الوندی
روز تولد : 9 آذر

محمدامین فرخی
روز تولد : 1 آذر

محمد حداد
روز تولد : 2 آذر

محمدمهدی آئینه وند
روز تولد : 3 آذر

محمدهادی زارع بیدکی
روز تولد : 5 آذر

ارشک مارالانی
روز تولد : 9 آذر

سید محمد طاها حسینی
روز تولد : 8 آذر