تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

محدثه آداش پور
روز تولد : 3 مهر

مصطفی منابی
روز تولد : 30 شهریور