تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :

زهرا زاهدی
روز تولد : 1 بهمن

علی شفیعی
روز تولد : 2 بهمن

محمد اکبر زاده
روز تولد : 4 بهمن

پوریا غفارزاده
روز تولد : 7 بهمن