دپارتمان اجرایی

 
 
 
 

مدیر اجرایی و آموزشی موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه (س)

              سرکار خانم اصغری

    دارای مدرک کارشناسی ارشد ریاضی محض

    سرپرست تیم های اعزامی به مسابقات بین المللی JBMO

مسئول امور مالی

               جناب آقای امیر فقیهی

    کارشناس ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی

    مدرس المپیاد جهانی JBMO , IMO

مسئول امور اداری

               جناب آقای ابراهیمی

کارشناسان امور اداری

               سرکار خانم ابراهیمی

               جناب آقای شاملو

مسئول امور حسابداری

               جناب آقای پاشایی