اهداف تاسیس موسسه علوم و فنون حضرت فاطمه

 
 

  اهداف تأسیس موسسه علوم و فنون :

  1- ایجاد محیطی پویا برای آموزش اثربخش با تکیه بر روشهای فعال تدریس .
  2-کشف استعدادهای دانش آموزان و زمینه سازی رشد آنها .
  3- پرورش روحیه کارگروهی .
  4- ایجاد محیطی برای رشد تفکر خلاق در راستای حل مسایل زندگی .
  5- پرورش توانایی های فردی و اجتماعی دانش آموزان .
  6- تلطیف روحیه دوستی و با هم بودن و ایجاد بستر‌های تقویت مهارت در زندگی دانش آموزان .
  7- کمک به ارتقاء سطح فرهنگ و دانش جامعه

  8- مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور 

  9- همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور

  10- تلاش در جهت تقویت خودباوری و رفع وابستگی های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور

  11- تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی( ایرانی- اسلامی) و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه ای